Director de departament: conf.univ.dr. Ioana JOSAN